20 Mar, 2019 - 12:58
Menú

Últimos 20 Comentarios

Registrarse
 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!

Va dir...

Convertir una depuradora en una plaza es cultura

-- Joan Clos, 04-01-2004

Online?
Actualmente hay 13 invitados y 0 usuarios registrados en línea.

Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.

e-madrid.org

e-sevilla.org

e-valencia.org
[no title]

[no title]

[no title]

Quo vadis IVAM

EMERGENCIAS

e-norte

Otros artículos
Artículos más antiguos

  Document:

2575 lecturas 
associació d'artistes visuals catalunyaPROPOSTA:

1. Respecte a la llibertat de creació i expressió
Les llibertats de creació i d’expressió són consubstancials a tota producció o manifestació artística. Les llibertats de creació i expressió són drets fonamentals protegits per la Constitució Espanyola. Així doncs, un agent, mediador o institució no censurarà ni modificarà en cap cas l’obra de l’artista. De la mateixa manera, no podrà establir mecanismes injustificats que impedeixin la seva correcta difusió sense l’autorització expressa de l’artista.
L’article 20 de la Constitució Espanyola estableix les llibertats d’expressió i creació i prohibeix la censura.
2. Respecte als drets morals de l’artista
A l’artista, com a autor de l’obra que ha creat, li són reconeguts una sèrie de drets personals, anomenats drets morals, i que manté fins i tot quan ja no és el propietari de l’obra esmentada. Es tracta de drets als quals l’autor no pot renunciar mai, que no pot transmetre a ningú i que pot exercir durant tota la seva vida.
Agents, mediadors, col·leccionistes i públic respectaran escrupolosament els drets morals de l’artista.
Els drets morals de l’artista (Llei de la Propietat Intel·lectual, article 14) són: decidir si la seva obra ha de ser divulgada i de quina forma; determinar si aquesta divulgació es farà amb el seu nom, sota pseudònim o anònimament; exigir el reconeixement de la seva condició d’autor de l’obra; exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir qualsevol transformació: modificar l’obra respectant els drets adquirits per tercers; i accedir a l’exemplar únic o rar de l’obra quan es trobi en poder d’un altre, per tal d’exercir el seu dret de divulgació o qualsevol altre que li correspongui.


3. Confiança, lleialtat i transparència
Tota relació entre l’artista i el mediador o l’agent es basarà en la confiança mútua, la lleialtat i la confidencialitat en els pactes.
Ambdues parts actuaran amb total transparència. L’artista estarà al corrent de tota la informació relativa a l’activitat en la qual participarà (propòsits, pressupostos, difusió, relació amb els mitjans de comunicació, altres artistes, agents o institucions implicades) o de les transaccions que es puguin fer amb la seva obra (relació amb compradors, vendes realitzades, descomptes, intervenció d’altres agents o mediadors, etc.). Al seu torn, l’artista mantindrà informada l’altra part respecte a tots els aspectes referents a la seva obra i a la seva relació amb altres agents.
4. Difusió de l’obra de l’artista
És responsabilitat de l’agent o mediador que acull l’exposició o activitat de l’artista que se’n realitzi una correcta difusió. L’artista tindrà coneixement dels àmbits i l’abast en què es realitzarà aquesta difusió i facilitarà tota la informació i material que es consideri necessari per tal d’assolir una correcta comunicació.
5. Contracte per escrit
Totes i cadascuna de les relacions professionals entre l’artista i un mediador o un agent estaran regulades mitjançant un contracte per escrit, un document signat per ambdues parts en què s’especificaran les condicions de la relació. Com més detallats siguin els drets i els deures de cadascuna de les parts, menys possibilitats hi haurà que es produeixin lectures unilaterals. El pacte subscrit obligarà a les parts al compliment de les condicions establertes, aportarà una gran seguretat jurídica i evitarà conflictes.
6. Respecte als drets econòmics de l’artista
L’artista té dret a participar de manera justa i equilibrada de les explotacions econòmiques que altres fan de la seva obra. Hi ha dues classes de drets econòmics: els d’explotació i els de simple remuneració. Es tracta de drets d’autor que, per tant, només pot exigir l’artista. A diferència dels drets morals, poden transmetre’s a través de cessió limitada i remunerada. Tots aquests drets poden ser gestionats pel mateix autor, a través d’una entitat de gestió col·lectiva (VEGAP) o per alguns mediadors expressament facultats (distribuïdores). Tots els mediadors i agents que intervenen en el sector de l’art contemporani acompliran escrupolosament els drets econòmics de l’artista visual.
L’artista, atesa la seva condició d’autor, és l’única persona que pot decidir si posa la seva obra a disposició lliure del públic a través d’una llicència oberta (tipus Creative Commons) que establirà les circumstàncies, autoritzacions i límits.
Els drets d’explotació (articles 17 a 21 de la Llei de la Propietat Intel·lectual) són: de Reproducció, de Distribució, de Comunicació Pública i de Transformació. El Dret de Participació (article 24 de la LPI) sobre la revenda d’obres d’arts plàstiques és un dret de simple remuneració.
7. Relació artista i galerista
En cap cas un mediador o agent comercial cobrarà un lloguer (ni en diners, ni en obra) a l’artista per exposar la seva obra. Les comissions sobre les vendes d’obra aplicades per la galeria d’art es fixaran de mutu acord i tenint en compte els serveis que aquesta ofereix a l’artista i el grau de la seva relació (exclusiva, esporàdica). L’ús del contracte per escrit de regulació de les relacions entre ambdues parts, d’una banda, i el d’albarans de lliurament d’obra, de l’altra, seran obligatoris.
8. Remuneració econòmica de l’artista
La remuneració econòmica a l’artista pel treball realitzat o per la prestació dels serveis que comporta la seva participació en una activitat artística, constitueix la base del seu reconeixement professional i no s’ha de confondre amb l’acompliment d’altres drets econòmics ni, si procedeix, amb el finançament dels costos de producció de l’obra. L’artista és el primer responsable d’exigir aquesta remuneració, ja que és qui millor coneix el valor de la seva feina. En tot cas, aquesta remuneració no serà mai inferior al 30% del cost total de l’exposició o activitat en la qual participa. En aquest sentit, l’artista coneixerà el pressupost global i detallat de l’activitat en la qual participa.
La base jurídica de la remuneració econòmica de l’artista és el Dret de Comunicació Pública que estableix la Llei de la Propietat Intel·lectual en el seu article 20, apartat g. La seva gestió és personal (tret d’alguns videoartistes en el cas de cessió prèvia de drets a una entitat de gestió col·lectiva o una distribuïdora). Només pot ser cedida per decisió expressa de l’autor, de manera limitada i mitjançant l’esmentada remuneració econòmica.
9. La producció artística i el suport a la recerca
És responsabilitat de l’agent o mediador que acull o organitza l’exposició o activitat on participa l’artista, finançar la totalitat de la producció de l’obra de nova creació o assumir les despeses d’adaptació de l’obra preexistent. Igualment, és responsabilitat de l’artista respectar el pressupost i els terminis acordats, garantir la qualitat del treball prèviament pactat i mantenir un tracte professional amb els seus col·laboradors.
És una funció recomanable als agents o mediadors reconèixer el treball de recerca en l’etapa de preproducció de l’activitat de l’artista. En aquest sentit, es considerarà una bona pràctica per part d’aquests donar suport a l’experimentació i al risc (innovació), independentment dels resultats, així com contemplar una partida pressupostària destinada a recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).
10. Acompliment íntegre
Les relacions entre l’artista visual i qualsevol dels mediadors o agents que actuen en l’àmbit de l’art contemporani es fonamentaran en el tracte professional. L’indicador del tracte professional de l’artista serà l’acompliment íntegre d’aquest decàleg.
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
2007
NOTA:
Aquest decàleg està inspirat i recull les principals propostes que fem en els documents “Codi de relacions entre l’artista visual i l’espai de difusió d’art contemporani”, el “Codi de relacions entre l’artista visual i la galeria d’art” i la ”Guia de contractació de l’artista visual” que pots llegir i descarregar a la nostra web www.aavc.net apartat DOCUMENTACIÓ.

 

 

TALLER DE DEBAT:
un tracte professional 10

dijous  10 de maig

de 18h a 21 h

 
 
Escola Massana, c/ Hospital 56, Barcelona

Benvolgut/da soci/a,

Et recordo que demà dia 10 de maig a les 18h tindrà lloc el taller de debat sobre del Decàleg de Bones Pràctiques Professionals (doc adjunt).  Els estudis i enquestes sobre les condicions de treball dels artistes que hem realitzat en els darrers temps posen de manifest allò que ja sabem per experiència pròpia: una gran majoria patim una certa precarietat econòmica i treballem amb molta inseguretat jurídica.

Per mirar de modificar aquesta situació, des de l'AAVC estem treballant en varies iniciatives i pensem que una de les més importants és el Decàleg de Bones Pràctiques Professionals. Es tracta d'un document que inclou deu propostes de bon tracte professional. Volem difondre'l i pactar-lo amb les associacions que representen als altres sectors de l'art (galeries, crítics, comissaris, directors de museus) i amb les institucions públiques. Volem aconseguir el seu compromís explícit d'acompliment íntegre d'aquests deu punts: un tracte professional 10.

Espero poder comptar amb la teva experiència i participació demà a l'Escola Massana. Cordialment.


Ignasi Aballí
President


Associació d'Artistes Visuals de Catalunya
Sant Pere més Alt, 27 pral 5a
08003 Barcelona
www.aavc.net
 


Jueves, 10 Mayo, 2007     Versión imprimible  

Technorati iconDigg icondel.icio.us iconYahoo MyWeb iconGoogle iconMeneame icon

Comentarios

Mostrar Orden
Ara TV


e-barcelona TVRelacionado

La noticia más leída en relación al tema associació d'artistes visuals catalunya:
La Fundació AAVC refunda Hangar.

Buscar Google
Búsqueda

Llenguatge
Idioma preferido:


Traducció
interNOSTRUM
interNOSTRUM

Recomanats
Cultura de Base · FAD. Xarxes d'Opinió ·  Hamaca ·  ypsite/blog  · A-Desk.org · De La Nuez/blog  ·  Hangar  ·  Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)  ·  e-valencia.org  ·  e-sevilla.org  ·  Technologies To The People  ·  irational.org  ·  Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya  ·  Culturas de Archivo  · 

"Fòrum Consell de les Arts"
Plataforma de la Cultura per un Consell de les Arts de Catalunya
Document nº 2 (març 2005)
Document per a l’establiment del Consell de la Cultura i de les Arts a la Generalitat de Catalunya ' (pdf)

Avui

La situació dels artistes visuals a Catalunya

Descarga gratuita

Temas

Categorías