24 May, 2019 - 02:52
Menú

Últimos 20 Comentarios

Registrarse
 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!

Va dir...

-- Josep Maria Bricall, 22-03-2005

Online?
Actualmente hay 9 invitados y 0 usuarios registrados en línea.

Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.

e-madrid.org

e-sevilla.org

e-valencia.org
[no title]

[no title]

[no title]

Quo vadis IVAM

EMERGENCIAS

e-norte

Otros artículos
Artículos más antiguos

  Document:

2877 lecturas 
Art GeneralINTRODUCCIÓ

Tres bones pràctiques prèvies

Per regla general, tota administració pública que es proposa renovar o crear una institució artística té en compte criteris i oportunitats relacionats amb l’atracció del turisme cultural, la rehabilitació d’entorns urbans degradats, la projecció exterior de la localitat/autonomia/estat etc. Sense menysprear aquests arguments, una primera norma, o bona pràctica, en aquesta matèria seria establir de manera prèvia o paral·lelament el projecte cultural que es pretén afrontar amb el nou equipament. Cal clarificar-ne, en primer lloc, el seu caràcter o funció: configurar una col·lecció (museu), incentivar la producció artística i la seva difusió social (centre d’art/kuntshalle) o hibridar aquestes dues funcions bàsiques (museu-centre d’art). En segon lloc, cal atendre la temporalitat que abraçarà la col·lecció i/o les activitats (modernitat, contemporaneïtat o aposta pel futur). En tercer lloc, cal delimitar l’àmbit territorial de la col·lecció/activitat (local, autonòmic, estatal, internacional), que determinarà, alhora, l’àmbit de les seves relacions. En suma, es tracta de fixar la identitat artística de la nova institució: el seu Projecte Artístic.


Una segona bona pràctica tindrà en compte l’opinió, la participació i l’assoliment del màxim consens possible entre els experts i interlocutors del món de l’art en la definició de l’esmentat Projecte Artístic.

Només prenent com a punt de partida el Projecte Artístic, una administració pública estarà facultada per dimensionar l’esforç econòmic que exigirà el nou o renovat equipament (construcció o rehabilitació de l’edifici, adquisicions, programa, plantilla), per decidir si assumirà els seus costos o acudirà a altres institucions públiques o al sector privat, per constituir un Patronat, per triar i contractar la direcció artística i per elegir i contractar l’arquitecte, en aquest ordre. Respectar aquestes etapes és la tercera bona pràctica prèvia.


ESTRUCTURES DE GESTIÓ

1. 1.     Els objectius de la gestió

La Constitució Espanyola i els Estatuts d’Autonomia estableixen el dret universal de tots els ciutadans a la cultura. Per aquest motiu, les institucions públiques tenen la responsabilitat d’assegurar i garantir l’existència dels organismes precisos que, amb vocació de servei a la societat i atenent a l’exercici d’aquest dret, desenvolupen activitats culturals, en el nostre cas les que fan referència a la creació i difusió artística contemporània, amb l’objectiu últim de facilitar l’educació i la construcció de l’esperit cívic de les persones.


1.2     Les formes de govern

Les estructures de gestió dels museus han d’estar encaminades a facilitar la presa de decisions que permetin acomplir els objectius de la institució així com l’execució dels seus plans a curt i llarg termini. En el nostre país existeixen fonamentalment dues fórmules de gestió que afecten els nostres museus i centres d’art:

Actualment, una bona part d’aquests depenen orgànicament o fins i tot són part dels departaments de cultura de la corresponent administració pública, sense cap mena d’autonomia de gestió o financera i sense personalitat jurídica pròpia. Aquesta situació, entre d’altres coses, impedeix l’agilitat necessària que una institució d’aquestes característiques ha de tenir per poder dur a terme els seus objectius i les torna fràgils i fàcilment vulnerables.

En contrast amb aquest tipus de centres d’art, existeixen altres institucions dotades d’un grau més alt d’autonomia sota la fórmula d’agències estatals, fundacions públiques, consorcis, organismes autònoms etc. Aquests models aporten avantatges sobre l’anterior: proporcionen una major agilitat i eficàcia de funcionament, faciliten la capacitat de la institució per aconseguir mitjans financers complementaris als de l’administració i la fan més forta i independent.

Les estructures de gestió dels museus i centres d’art contemporani han d’estar al servei de l’organització i de la seva capacitat de connectar amb la societat.

Aquestes estructures han d’estar caracteritzades pel principi d’autonomia plena i els seus principals objectius són: assegurar la viabilitat del projecte, supervisar-ne l’agilitat i consistència, facilitar el control extern, garantir la provisió dels recursos econòmics indispensables i ajudar a captar recursos i serveis addicionals. Aquestes estructures haurien de tenir voluntat de permanència en el temps.


1.3.     Els òrgans de govern

L’Òrgan de Govern que s’institueixi té l’obligació d’establir els objectius fonamentals generals de la institució, recollits en uns estatuts en els quals es plasmin amb claredat la Missió del Museu, la composició de l’Òrgan de Govern i les regles bàsiques de funcionament. En caso necessari, aquest Òrgan de Govern podrà disposar d’una Comissió Executiva.

L’Òrgan de Govern ha de vetllar perquè el Projecte Museístic, document clau que proporciona identitat, visió i valors propis a la institució, presentat pel Director, es porti endavant en els termes en què va ser aprovat. Així mateix, en contacte directe amb la Direcció, crearà els mecanismes adequats per al correcte seguiment de les actuacions per tal d’assolir aquests objectius, amb transparència i salvaguarda dels interessos públics.

Els Plans Estratègics, redactats periòdicament per la Direcció, desenvolupen el Projecte Museístic i preveuen les activitats i els mitjans concrets per a períodes de temps determinats.


1.4.     Gestió econòmica

Per a una correcta gestió del museu serà necessari que els pressupostos del govern nacional, autonòmic o local contemplin una dotació pressupostària anual suficient per atènyer els objectius culturals proposats.

Aquest pressupost ha d’estar garantit per l’Òrgan de Govern, assegurant que sempre es disposarà dels mitjans econòmics necessaris per desenvolupar allò pel qual la institució ha estat creada.

El pressupost global pot estar integrat per recursos públics i privats, complementant els últims als primers.

Per fer-ho possile, els responsables de la institució col·laboraran amb la Direcció per localitzar i estimular a aquells que puguin aportar-los des del sector privat.

En tot cas, la consecució de recursos econòmics privats no ha de donar lloc a la disminució dels recursos públics, que han de garantir en tot moment el bon funcionament de la institució museística.


1.5.     Gestió del personal

Un organigrama laboral en concordança amb els objectius desitjats és decisiu per al funcionament àgil, eficaç i ordenat.

Encapçalat per la Direcció, l’organigrama (1) ha de ser proposat o acceptat per aquesta.

Als museus o centres d’art depenents de les administracions públiques, els “llocs de confiança” haurien de limitar-se als càrrecs més estretament lligats al projecte del director, com ara el de subdirector o el de gerent. El personal funcionarial arriba al museu a través de les oposicions al Cos Facultatiu de Conservadors de Museus i als Cossos d’Ajudants i d’Auxiliars d’Arxius, Biblioteques i Museus (o similars a les Comunitats Autònomes). L’absència d’especialització entre els conservadors de museus crea actualment una disfunció i una carència en els museus i centres d’art contemporani. Es fa necessària la promoció de dita especialització, acompanyada d’un major èmfasi en les matèries contemporànies, actualment molt escasses, dintre dels temaris d’oposició als esmentats cossos administratius. Enfront d’aquesta situació, seria preferible la contractació, a partir d’una Relació de Llocs de Treball aprovada per l’administració competent, de personal laboral a través d’oposicions (transparents i publicitades) amb temaris acords a les característiques de cada plaça, en les quals es valori a més l’experiència professional. L’objectiu és consolidar una plantilla preparada i estable per al museu o centre d’art.

1.6.     Gestió dels equipaments

Finalment, un element estructural de gran importància és el lloc físic on el museu i centre d’art desplega les seves activitats i les ofereix a la societat: un equipament arquitectònic que posseeixi les característiques físiques, espacials i tecnològiques adequades als objectius perseguits, assegurant-ne la idoneïtat i el seu bon manteniment.


2.     EL PATRONAT


2. 2.     El Patronat i les seves funcions

Tota institució artística de titularitat pública s’haurà de configurar sobre tres òrgans o estaments amb unes competències i funcions ben definides: Patronat, Direcció i Equip tècnic. Cada estament comptarà amb uns estatuts, reglaments o contractes que regulin les seves funcions, que estableixin l’àmbit i els límits de les seves competències i que garanteixin la màxima estabilitat i col·laboració en el desenvolupament de les seves respectives responsabilitats. La col·laboració mútua facilitarà el treball, però aquests tres estaments no són vasos comunicants. Un esquema correcte de relacions seria:

Patronat > < Direcció > < Equip tècnic

L’òrgan col·legiat de govern d’una institució artística és el Patronat. Donat, per una banda, el caràcter tecnicocientífic de la institució museu/centre i, per altra, la conveniència de millorar el seu finançament, l’administració titular del museu/centre delegarà el govern de la institució en el Patronat. Es tracta d’una delegació de funcions basada en la confiança en la competència professional dels experts (científics) i en la capacitat de la societat civil (col·leccionistes, empresaris, patrocinadors, usuaris, associacions, col·lectius etc.) d’atraure fons artístics (donacions, dipòsits, convenis de col·laboració) i/o augmentar els recursos econòmics del museu/centre. Les funcions bàsiques d’un Patronat seran de tres tipus: científiques, econòmiques i administratives.

Principals funciones científiques:
Donar suport i col·laborar amb la Direcció
Vetllar pel respecte envers el Projecte Artístic
Avaluar el compliment i els resultats del contracte/programa de la Direcció
Conèixer i autoritzar les adquisicions proposades per la Direcció
Conèixer i aprovar el programa anual d’activitats
Conèixer i aprovar les comissions assessores creades per la Direcció

Principals funcions econòmiques:
Conèixer i aprovar els pressupostos anuals
Vetllar per l’ús adequat dels recursos econòmics
Atraure recursos econòmics privats
Augmentar els fons de la col·lecció a través de dacions, donacions o dipòsits

Principals funcions administratives:
Elegir la Direcció (o delegar en una comissió o jurat).
Mediar i contextualitzar la tasca de la Direcció i el seu equip amb la institució titular i els patrons privats
Defensar l’autonomia de la Direcció enfront d’ingerències extraartístiques
Impulsar el desenvolupament i la implantació del museu/centre d’art en la societat i el compliment dels seus objectius


2. 3.     Composició dels Patronats

La composició del Patronat garantirà la presència de representants de l’administració pública titular, de membres de la societat civil i d’experts i científics. Es proposa la següent proporcionalitat atenent a les funcions detallades anteriorment i com a garantia de la seva competència:

Representants de l’administració titular:        20-33 %
Representants de la societat civil:            20-33 %
Experts i científics:                    33-50 %
 
El Projecte Artístic orientarà el perfil tècnicoprofessional de triar dels patrons científics. Un estament científic de perfil local proporcionarà un exhaustiu coneixement del teixit social, cultural i artístic de l’àmbit geogràfic en el qual actua el museu/centre, però limitarà la igualment necessària mirada cap a altres contextos i horitzons més amplis. Pel contrari, la presència sobredimensionada d’experts internacionals aproparà la institució a les pulsions artístiques i culturals mundials, però dificultarà la imprescindible mirada sobre la realitat local. En aquest sentit, una bona pràctica en la determinació dels perfiles respondrà             —insistim— al Projecte Artístic i procurarà un adequat equilibri entre els avantatges i les amenaces descrits.


2.4.     Elecció del Patronat

L’administració titular del museu/centre té la legitimitat i la responsabilitat d’escollir els membres del Patronat. En primer lloc, cobrirà, lògicament, les places de la seva representació directa.

A continuació captarà suports econòmics i proposarà les corresponents incorporacions de representants dels patrocinis obtinguts (directius de les obres socials d’entitats d’estalvi, directius d’entitats financeres o empreses patrocinadores, col·leccionistes, així com d’altres procedents de la societat civil: associacions, col·lectius, usuaris etc.). La seva permanència al Patronat estarà subjecta al compliment estable d’aportacions econòmiques o la labor de captació de dacions, donacions o dipòsits.

Una vegada determinat el perfil dels patrons científics, la selecció es durà a terme entre experts professionals de la crítica, la teoria i la història de l’art contemporani, de la docència, així com artistes, pensadors i especialistes en altres matèries afins al seu projecte artístic.

El Patronat acordarà i farà públiques normes de conducta que evitin qualsevol conflicte d’interessos dels seus membres en perjudici dels projectes, adquisicions o possibilitats de finançament del museu. Quedarà clar prèviament en quins casos excepcionals els patrons poden comissariar exposicions al museu o participar en altres patronats.

Els directors de museus o centres d’art estaran subjectes, en l’exercici de les seves funcions, a les normes del codi deontològic de l’ICOM.

Els artistes que siguin membres del Patronat no tindran exposicions individuals al museu i la seva obra no podrà ser adquirida en el període en què hi estiguin vinculats.

Tot membre del Patronat que sigui col·leccionista (com a individu, fundació o empresa) ho ha de declarar i ha d’evitar la competència amb el museu en aquest terreny. El museu no podrà adquirir onerosament o emmagatzemar obres o col·leccions que siguin propietat d’algun membre del Patronat.

Els empresaris que formin part del Patronat hauran de declarar a aquest les àrees de negoci en les quals treballen les seves empreses i evitaran participar en qualsevol decisió relacionada amb la contractació de serveis o l’adquisició de béns que pugui beneficiar de manera directa o indirecta les seves empreses.

Aquest règim de bones pràctiques prestarà atenció a les regles ètiques emanades de l’ICOM.

Es recomana la renovació parcial dels membres científics del Patronat per períodes de temps limitats. En aquesta circumstància, la Direcció del museu/centre podrà proposar candidats de la seva confiança. No obstant això, es vetllarà per la necessària pluralitat d’experts amb la finalitat d’evitar majories “captives” del programa de la Direcció.

La inassistència reiterada a les reunions del Patronat comportarà el cessament com a membre del mateix.


3.     LA DIRECCIÓ

La Direcció ostenta la màxima responsabilitat del museu o centre d’art. Per acomplir amb eficàcia la seva missió, ha de tenir ple suport de tots els òrgans de govern de la institució.


3.1.     Selecció del director

El concurs és el sistema pel qual els directors són triats, a partir de les normes bàsiques que es detallen a continuació:

a. La decisió sobre el nomenament d’un nou director és responsabilitat del Patronat del museu (que, prèviament, s’ha de reestructurar segons el que proposa el punt 2 d’aquest document). El Patronat podrà comptar amb l’assessorament d’una comissió, composta per personalitats de prestigi en els sectors interessats (producció artística, discurs i difusió de l’art, gestió del patrimoni), que examini amb total independència les candidatures. Aquesta comissió assessora haurà de ser consensuada pel Patronat. En aquells centres i museus amb caràcter nacional i vocació internacional, és aconsellable que la comissió compti amb experts estrangers.

b. El Patronat haurà d’elaborar i fer pública una convocatòria en la qual es detallaran els requisits per al càrrec i les condicions del contracte (el concurs es durà a terme amb publicitat i concurrència). A més, sense caràcter vinculant, es podrà convidar nominalment al concurs els professionals que es considerin apropiats. Finalment, un cop escollit el candidat idoni per part del Patronat, aquesta elecció es proposarà per a la confirmació de l’Administració responsable. És recomanable la signatura de contractes prou extensos que garanteixin el desenvolupament d’un programa.

c. Els candidats al càrrec de direcció hauran de presentar al Patronat i a la comissió no només un complet currículum que demostri els seus mèrits i la seva experiència, sinó també un projecte concret per al museu o centre, i de forma específica per al període causa de contracte. Per a la redacció d’aquest projecte, l’Administració convocant haurà de proporcionar als interessats tota la informació necessària sobre el museu o centre d’art. En cas de produir-se consultes posteriors, les noves dades es donaran a conèixer a tots els participants en el procés de selecció.


3.2.         Contractació del director

És necessari buscar fórmules administratives (ens públic, agència estatal i altres compatibles amb les administracions autonòmiques o locals) que converteixin la figura del director en una figura laboral.

La relació contractual dels directors s’ha de desvincular de la durada de la legislatura política, per la qual cosa es recomana el contracte de cinc anys.

L’incompliment del projecte que el director va presentar al concurs o altres causes de pes poden comportar la rescissió del contracte abans de la seva finalització. En aquest cas, ha de ser el Patronat el qui rescindeixi el contracte i ha de donar explicacions clares de la seva decisió a l’administració titular i als ciutadans.

Altrament, la satisfacció amb el treball del director hauria de comportar la renovació del seu contracte una vegada transcorreguts cinc anys, per un període igual, i prèvia presentació, per part del director, d’un projecte renovat per a aquells anys. La intenció de no renovació per qualsevol de les parts ha de ser notificada amb un any d’antelació i el procés per a la selecció mitjançant concurs d’un nou director s’ha de posar en marxa immediatament.


3.3.         Incompatibilitats del director

L’administració tutelar haurà de pressupostar una remuneració per al director que li permeti dedicar-se plenament i amb exclusivitat al seu càrrec.

El director evitarà desenvolupar fora del museu qualsevol activitat vinculada al comerç de l’art o el col·leccionisme privat. Excepcionalment, pel fet de ser expert en una matèria determinada, podria ser acceptable la seva participació en algun projecte extern al museu. En aquest cas, hauria de comunicar-ho al Patronat.


4.    EL PAPER SOCIAL DELS MUSEUS I CENTRES D’ART CONTEMPORANI

Durant el segle passat, els muses dedicats a l’art contemporani han experimentat no només una proliferació extraordinària al nostre país i als països del nostre entorn, sinó importantíssimes modificacions d’objectius i de continguts, de cap manera alienes als canvis en els modes de producció artística produïts en l’últim tram del segle XX i el primer lustre del XXI. Això els ha dotat d’especificitat i singularitat respecte a les institucions museístiques tradicionals, més accentuades encara en els centres que no pas en els museus d’art contemporani.

Els museus d’art contemporani tenen una obligació diferent a la resta de museus, i és la seva vinculació al present. La seva funció principal no és la de legitimar obres o artistes ni tampoc la d’emetre o avançar el judici de la història. El que els distingeix dels museus històrics (centrats en la conservació i estudi de les seves col·leccions, el seu patrimoni material) és la seva irrenunciable tasca d’incentivar i difondre la creativitat artística del nostre temps (la activitat intel·lectual entesa com a valor social, com a patrimoni immaterial) així com facilitar–ne la recepció. Els museus s’han de concebre no només com a contenidors d’obres d’art, sinó com a laboratoris de comportaments artístics oberts a les experiències canviants del món i als llenguatges que les fan visibles. Són, doncs, llocs de producció i generació de propostes de creadors actuals i llocs d’investigació i estudi de les pràctiques artístiques contemporànies. En conseqüència, l’avaluació del bon funcionament del museu o centre d’art contemporani ha d’atendre, a banda de considerar el nombre de visitants com es fa tradicionalment, altres indicadors de la gestió (2).

De tot el que hem dit fins aquí, se’n conclou que els museus d’art contemporani i els centres i institucions dedicats a l’art contemporani han de ser indrets oberts al pensament creatiu, no dogmàtics ni ordenancistes. És necessari, doncs un concepte dinàmic de museu basat en el teixit social que el sustenta, compromès amb la informació i l’educació sobre els llenguatges i discursos contemporanis i que estigui en contínua comunicació amb d’altres tipus d’institucions culturals, establint xarxes dinàmiques i participatives amb altres museus i centres del seu àmbit nacional i internacional.

A partir de les consideracions anteriors, s’entendran com a bones pràctiques, pel que fa al paper social dels museus i centres d’art, les següents:

Col·leccionar i conservar el patrimoni artístic del segle XX i activar un nou patrimoni públic de la contemporaneïtat, consistent tant en obres objectuals com en projectes artístics intangibles: videocreació, net.art, software art etc.

Invertir una bona part dels seus recursos en la conceptualització i producció de noves obres d’artistes en vies de consolidació (I+D+I en les arts visuals).

Informar almenys un cop l’any dels plans del director no només al Patronat (com és prescriptiu), sinó també als ciutadans, a través dels mitjans de comunicació: compres realitzades i planificades, programes expositius i activitats.

Mantenir una relació amb els artistes i comissaris amb qui col·labora, basades en les bones pràctiques professionals: honoraris pel treball o els serveis prestats, respecte als drets d’autor, formalització dels acords mitjançant els contractes per escrit etc.

En cas que el museu vulgui finançar la producció d’obra, es recomana negociar prèviament amb artista i galeria si serà adquirida pel museu o es comercialitzarà i en quines condicions.

Desenvolupar programes de col·laboració i projecció a escala internacional, integrant-se i fomentant les xarxes de col·laboració a escala local, autonòmica, estatal i internacional.

Esperonar i atendre la creació d’un context artístic local, impulsant la col·laboració amb el seu entorn social i cultural i la generació de comunitat, mitjançant programes educatius i de formació i atenció als diferents públics i als seus segments.


5.OBJECTE I ABAST D’AQUEST DOCUMENT

Aquest document de bones pràctiques és el resultat de les converses iniciades el juny de 2006 entre el Ministeri de Cultura, l’Associació de Directors d’Art Contemporani, el Consorci de Galeries d’Art Contemporani, el Consell de Crítics d’Arts Visuals, l’Institut d’Art Contemporani, la Unió d’Associaciones d’Artistes Visuals i la Unió d’Associacions de Galeries d’Arte d’Espanya. Les converses esmentades suposen que el Ministerio reconeix el sector com a tal i també que aquest s’articula a través d’associacions. El documento no té caràcter normatiu i només suposarà compromisos per a aquelles institucions que l’assumeixin i sense que en cap cas pugui suposar el desistiment de la responsabilitat política i cultural de les institucions que, d’altra banda, disposaran del control dels temps a l’hora d'anar posant en pràctica les recomanacions expressades aquí. El Ministeri de Cultura fa pròpies aquestes bones pràctiques i anima les administracions autonòmiques i locals a adoptar-la.(1)
El nombre de persones que integren l’organigrama d’un museu o centre d’art depèn de diversos factors i és, per tant, variable.

Les dues qüestions que major incidència tenen sobre aquest aspecte són:
- Les dimensions de l’equipament arquitectònic del centre o museu
- El seu pressupost econòmic anual

Suposant un museu o centre d’art de mida mitjana, l’organigrama ideal seria:
* una direcció + secretaria de direcció
* un responsable de la Col·lecció Permanent (si n’hi hagués)
* un responsable d’Exposicions Temporals
* un responsable del Departament d’Educació
* un responsable de Biblioteca i Documentació
* un responsable de Publicacions
* un responsable de Comptabilitat i Personal
* un responsable de Comunicació
* un responsable de Màrqueting
* un responsable de Infraestructures i Equipaments i seguretat


(2)
Les xifres dels diversos museus i centres d’art són, d’altra banda, difícils de comparar entre si, ja que cada centre es troba en situacions particulars en les quals influeixen factors com: població resident, en trànsit o turística, dimensions de l’equipament, pressupost disponible, horaris d’obertura al públic, activitat organitzada etc.
Altres indicadors que cal tenir en compte, sempre dins de la ponderació resultant de “població / turisme / dimensió / pressupost”, són els següents:

Xifra total de grups escolars atesos
Activitats educatives desenvolupades durant el cap de setmana per a joves i famílies
Xifra total d’altres grups organitzats atesos (tercera edat, joves, aturats, immigrants, sectors marginats...)
Quantitat i qualitat de les activitats paral·leles desenvolupades (cicles de cinema, conferències i taules rodones, tallers, trobades i xerrades amb artistes, activitats musicals i escèniques...)
Quantitat i qualitat de les exposicions temporals presentades
Nombre d’exposicions de producció pròpia dins del conjunt d’exposicions temporals
Publicacions relatives a exposicions, qualitat dels seus continguts
Nombre d’assaigs originals presentats en els esmentats catàlegs, així com en altres publicacions, i la rellevància teòrica dels seus autors
Xifra d’exposicions temporals produïdes en col·laboració amb altres museus o centres d’art i la xifra d’exposicions pròpies que, després de la seva presentació local, han estat sol·licitades per altres museus o centres d’art
Nombre de préstecs i exposicions realitzades fora del museu a partir dels fons de la Col·lecció Permanent
Nombre de conferències, congressos, taules rodones i articles a càrrec del personal tècnic del museu o centre d’art invitat per altres institucions museístiques o acadèmiques
Nombre de visites a la pàgina web
Nombre de persones membres a l’Associació d’Amics (si n’hi hagués)
Nombre d’investigadors atesos
Nombre d’empreses privades involucrades en el desenvolupament de la vida econòmica de la institució i percentatge de diners privats captats per al desenvolupament d’activitats museístiques sobre el pressupost econòmic anual.
Repercussió de les activitats als mitjans de comunicació social

Sábado, 22 Diciembre, 2007     Versión imprimible  

Technorati iconDigg icondel.icio.us iconYahoo MyWeb iconGoogle iconMeneame icon

Comentarios

Mostrar Orden
Ara TV


e-barcelona TVRelacionado

La noticia más leída en relación al tema Art General:
LA TEMPORADA ARTÍSTICA EN BARCELONA

Buscar Google
Búsqueda

Llenguatge
Idioma preferido:


Traducció
interNOSTRUM
interNOSTRUM

Recomanats
Cultura de Base · FAD. Xarxes d'Opinió ·  Hamaca ·  ypsite/blog  · A-Desk.org · De La Nuez/blog  ·  Hangar  ·  Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)  ·  e-valencia.org  ·  e-sevilla.org  ·  Technologies To The People  ·  irational.org  ·  Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya  ·  Culturas de Archivo  · 

"Fòrum Consell de les Arts"
Plataforma de la Cultura per un Consell de les Arts de Catalunya
Document nº 2 (març 2005)
Document per a l’establiment del Consell de la Cultura i de les Arts a la Generalitat de Catalunya ' (pdf)

Avui

La situació dels artistes visuals a Catalunya

Descarga gratuita

Temas

Categorías