25 May, 2019 - 06:57
Menú

Últimos 20 Comentarios

Registrarse
 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!

Va dir...

-- Manuel Montobbio, 19-08-2003

Online?
Actualmente hay 9 invitados y 0 usuarios registrados en línea.

Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.

e-madrid.org

e-sevilla.org

e-valencia.org
[no title]

[no title]

[no title]

Quo vadis IVAM

EMERGENCIAS

e-norte

Otros artículos
Artículos más antiguos

  Document:

2649 lecturas 
associació d'artistes visuals catalunya

L’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) ha tingut accés al projecte de decret que prepara el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de constitució d’una Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, en la seva versió de 8 de març de 2010. Ens temem que el termini legal d'informació i audiència pública sigui tant breu que no permeti la reflexió i el debat necessaris per a recollir les aportacions de les parts afectades.
Per aquest motiu l’AAVC demana que el departament de Cultura i el CoNCA convoquin immediatament a tots els agents i sectors implicats (administracions municipals titulars dels centres, entitats que els gestionen, directors/es artístics, la Xarxaprod i associacions representatives del sector) per generar el més ampli acord sobre un Programa de Centres d’Art a Catalunya.

[Projecte de Decret de Xarxa Pública de Centres d'Art

El departament de Cultura i Mitjans de Comunicació té previst la imminent aprovació d'un decret per establir una Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya. L'AAVC ha tingut accés a la versió del 8 de març de 2010 que enllacem tot seguit.

Decret Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals]

A. Aspectes positius del decret

És molt important i necessari que es reconegui aquesta mena d’equipaments i que Generalitat s’impliqui en el seu finançament.

Pel que fa als centres d’art, s’estableixen algunes característiques o condicions bàsiques que haurien d’acomplir.


B. Aspectes negatius del decret

La debilitat d’un decret
Es tracta d’un decret i no pas d’un programa –amb calendari i dotació econòmica- ni d’una llei. Crea un nou ens -una xarxa pública- que no resolt les necessitats d’aquesta mena d’equipaments.

No distingeix entre centres de difusió i centres de producció
El projecte no distingeix entre “centres d’art”, dedicats a la difusió de l’art contemporani, i “centres de producció” dedicats a la recerca, producció i postproducció sense una finalitat difusora. Cada institució té un encàrrec i una funció molt diferent.

Estableix una jerarquia i limita la seva existència.
El decret (article 6) estableix fins a quatre categories d’equipaments, una mena de jerarquia o divisió:
A) Centres territorials d’Arts Visuals (àmbit vegueria).
B) Espais d’Arts Visuals (d’àmbit comarcal i local).
C) Centres privats d’arts visuals d’interès públic.
D) Iniciatives privades d’arts visuals d’interès públic.

Tot i que qualsevol centre/espai pot demanar la seva inclusió, l’acceptació definitiva d’ingrés correspon al consell de la Xarxa.

L’article 7 apartat 2 limita, de manera arbitrària i incomprensible, el número de centres d’art a nou i la Disposició transitòria estableix quins són els set primers “centres territorials d’arts visuals”:

- La Panera, Centre d’Art a Lleida.
- El Bòlit, Centre d’Art a Girona.
- El Canòdrom, Centre d’Art a Barcelona.
- ACVIC, Centre d’Art a Vic.
- Can Xalant, Centre d’Art a Mataró.
- Tarragona, Centre d’Art a Tarragona.
- Tecla Sala, Centre d’Art a l’Hospitalet de Llobregat.

Alguns d’aquests primers set centres encara no disposen d’un edifici adient (Bòlit o ACVIC). El consorci del Canòdrom de Barcelona encara s’ha de constituir i l’edifici en fase de rehabilitació. El de Tarragona no existeix i, ara per ara és un projecte. Can Xalant, a Mataró, és un centre de producció i recerca. Incomprensiblement s’exclou a Amposta, que ja compte amb un edifici propi acabat i de nova planta, amb una llarga tradició de biennals, exposicions d’art contemporani i amb un pre-projecte redactat per experts qualificats. Ignora, o reserva a una segona, tercera o quarta categoria d’àmbit comarcal o local, als qui fa anys que venen realitzant un important treball: Espai Zero1 d’Olot, Museu de l’Empordà a Figueres, Idensitat a Manresa/Calaf, Cal Masó a Reus, Priorat Centre d’Art a Bellpuig, Nau Estruch de Sabadell, Torre Muntadas al Prat de Llobregat, etc. Pel que fa als centres de producció no s’esmenta a Hangar, Experimentem amb l’Art o l’Escocesa de Barcelona, Nau Còclea a Camallera, Centre d’Art i Natura a Vall Ferrera, etc.

Enlloc es parla de la Fundació Antoni Tàpies, ni de la Fundació Joan Miró que reben un important suport públic.

Mirada descontextualitzada i poc ambiciosa.
Contempla –com ho fa el PECCAT- una sola dimensió, la territorial, amb un enfocament exclusivament demogràfic que margina dinàmiques consolidades i penalitza els actuals ecosistemes culturals i artístics.
Posa un èmfasi localista, no incentiva l’ambició en l’abast ni les relacions internacionals o la projecció exterior dels centres.

Reglamentista. Ingerència i control innecessaris.
Té una funció bàsicament reguladora. Pot convertir-se en un orgue d’intervenció en els programes artístics i representa, per tant, una amenaça per a l’autonomia de cada centre d’art. Aspectes importants del contracte programa o els convenis, entre el CoNCA i els ajuntaments, poden suposar una ingerència sobre el projecte/programa artístic de la direcció. És intervencionista. (article 13, apartat 2a i 2b).
Es presenta com un lloc de trobada i d’intercanvi de projectes quan aquestes dinàmiques s’estableixen de manera natural, per afinitats en els discursos i programes i –sovint- amb partners d’altres contextos estatals o internacionals.
Ningú no ha demanat la seva creació.

Ignora les recomanacions bàsiques del “Document de Bones Pràctiques als Museus i Centres d’Art”
En aquest capítol només esmenta que la tria de la direcció artística es farà per concurs públic (article 8, apartat c), però no recull les recomanacions bàsiques del “Document de Bones Pràctiques a Museus i Centres d’Art” i que són:

- Els centres d’art tindran personalitat jurídica pròpia.
- La direcció dels centres d’art gaudirà d’autonomia.
- El seu programa i actuació s’avaluarà per un orgue de govern propi, competent i format per una majoria d’experts.
- La direcció artística s’escollirà a través d’un concurs públic la resolució del qual recaurà en un jurat independent i format per experts.

No esmenta una de les necessitats bàsiques d’aquesta mena d’institucions, l’obtenció d’una personalitat jurídica pròpia que proporcioni autonomia i un funcionament àgil, flexible i adequat a les relacions amb els artistes i obert a les necessitats dels seus projectes. Tot això sense obviar –lògicament- el control i avaluació competent per part del seu orgue de govern constituït per la institució titular, o institucions públiques co-titulars.

Vincula el finançament de la producció d’obra als ajuts del CoNCA i empobreix la política de R+D+i a les arts visuals.
Es proposa vincular l’encàrrec, producció i finançament d’obres noves –pròpies d’un centre d’art- als ajuts que atorga el CoNCA (article 2, apartat f). Aquest vincle pot suposar una ingerència del CoNCA sobre la programació dels centres d’art (si imposa els artistes beneficiats per la seva política d’ajuts) o el desmantellament (o rebaixa) de les convocatòries públiques de suport als artistes del CoNCA, si es fa a l’inrevés. Això suposa un empobriment de la capacitat de suport a la recerca i la producció artística a Catalunya.

Representació confusa.
No queda clar si els representants dels centres d’art (article 15, apartat c) als organismes de la Xarxa (consell, taula, fòrum...) seran els directors dels centres d’art o els polítics o tècnics dels ajuntaments titulars o cotitulars dels centres. Exclou a representants dels artistes.

Ingerència i burocràcia.
Les atribucions del CoNCA respecte a la Xarxa (article 14) comporten una ingerència sobre les competències de la direcció artística de cada centre i amenacen la seva autonomia pel que fa al seu ideari o programació.
Potencialment, converteix al CoNCA en una instància d’intervenció sobre la tria de jurats de selecció dels directors dels centres d’art.
Aquesta xarxa i els seus organismes generen més burocràcia i la seva utilitat és mínima o relativa.

No contempla el tracte professional a l’artista
No incorpora les recomanacions bàsiques del Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals, de tractament equilibrat, just i professional entre l’artista i l’espai d’art. No esmenta ni recull els quatre aspectes bàsics: ús del contracte per escrit, finançament de la producció d’obra, respecte als drets d’autor de l’artista i la seva remuneració professional.
No assegura el finançament total de la producció i quan aborda aquest aspecte,
es proposa –com dèiem abans- vincular la capacitat d’encàrrec, producció i finançament d’obres noves –funció bàsica d’un centre d’art- als ajuts que atorga el CoNCA (article 2, apartat f).

Amenaça el nivell de finançament econòmic dels centres
Al fixar el finançament econòmic dels centres en la “paritat” (article 7, apartat 2), que sembla voler dir que cada institució aportarà el 50 % del pressupost total, estableix un sistema que pot suposar, si es pren la xifra inferior d’aportació com a referència, una rebaixa dels recursos del centre d’art.
La durada dels contractes programa o convenis (de 3 o 4 anys) és curta (article 13, apartat 2a i 2b). Haurien de ser més llargs doncs el CoNCA no està sotmès als períodes o canvis electorals.

El futur Pla d’Inversions (disposició addicional primera) es limita als anomenats “centres territorials d’arts visuals”. Ni aclareix ni garanteix el finançament o cofinançament de la resta de centres. Arriba al final de la legislatura.

Presenta mancances a les característiques tècniques bàsiques
Quan contempla les característiques bàsiques dels centres de producció es queda curt i no parla de serveis amb tecnologia digital (medialab), ni de personal altament qualificar. No exigeix un programa d’intercanvis internacionals. Al no discriminar, estableix una condició mínima obligatòria que és disposar d’un espai de difusió i això, per a un centre de producció, no és necessari. (article 8, apartat b)
Exclou tenir i mantenir pàgines web pròpies de les condicions mínimes exigibles a un centre d’art contemporani. Ignora la dimensió virtual d’un centre d’art.

C. Propostes des de l’AAVC

1. Considerar la creació d’una xarxa d’aquestes característiques i convertir el projecte en un Programa de Centres d’Arts Visuals a Catalunya i un Programa de Centres de Producció Arts Visuals de Catalunya, de suport als ajuntaments i entitats privades que gestionen centres, amb un calendari de desplegament i creació de nous centres i una potent dotació econòmica.

2. Obrir la redacció d’aquests dos programes a la participació dels directors/es dels centres d’art i dels de producció, a la Xarxaprod, a l’AAVC i a les altres associacions representatives del sector de les arts visuals.

3. Els futurs programes de Centres d’Art i de Centres de Producció haurien d’incorporar les recomanacions bàsiques dels següents documents:

- Document de Bones Pràctiques a Museus i Centres d’Art.

- Codi de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals.

- Bones Pràctiques: ètica i ecosistema en els espais de producció d’arts visuals.

4. Vincular els dos programes al Pla Integral de R+D+i a les arts visuals “Catalunya Laboratori” proposat per l’AAVC.


Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
Sabadell, 13 d’abril de 2010.


Viernes, 16 Abril, 2010     Versión imprimible  

Technorati iconDigg icondel.icio.us iconYahoo MyWeb iconGoogle iconMeneame icon

Comentarios

Mostrar Orden
por Anonymous
en 18 abr, 2010

este conseller no da una, pobret

[ Respuesta ]

por Anonymous
en 18 abr, 2010

quina merda

[ Respuesta ]

La AAVC, el CONCA y los tecnicismos
por Anonymous
en 18 abr, 2010
[ Respuesta ]

Bienal de Venecia. Pabello de Catalunya
por Anonymous
en 01 may, 2010
[ Respuesta ]

Bienal de Venecia
por Anonymous
en 01 may, 2010
[ Respuesta ]

Pabellò
por Anonymous
en 02 may, 2010
[ Respuesta ]

Llull
por Anonymous
en 02 may, 2010
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 02 may, 2010
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 03 may, 2010
[ Respuesta ]

Luo Reed arriba a es Baluard
por Anonymous
en 03 may, 2010
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 03 may, 2010
[ Respuesta ]

Cosas que pasan mientras...
por Anonymous
en 06 may, 2010
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 06 may, 2010
[ Respuesta ]

Ara TV


e-barcelona TVRelacionado

La noticia más leída en relación al tema associació d'artistes visuals catalunya:
La Fundació AAVC refunda Hangar.

Buscar Google
Búsqueda

Llenguatge
Idioma preferido:


Traducció
interNOSTRUM
interNOSTRUM

Recomanats
Cultura de Base · FAD. Xarxes d'Opinió ·  Hamaca ·  ypsite/blog  · A-Desk.org · De La Nuez/blog  ·  Hangar  ·  Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)  ·  e-valencia.org  ·  e-sevilla.org  ·  Technologies To The People  ·  irational.org  ·  Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya  ·  Culturas de Archivo  · 

"Fòrum Consell de les Arts"
Plataforma de la Cultura per un Consell de les Arts de Catalunya
Document nº 2 (març 2005)
Document per a l’establiment del Consell de la Cultura i de les Arts a la Generalitat de Catalunya ' (pdf)

Avui

La situació dels artistes visuals a Catalunya

Descarga gratuita

Temas

Categorías